جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

هر كه از علم فتوت بهره يافت     روسوي دين كرد و از دنيا بتافت
ديده دل از فتوت روشن است     روضه جان از فتوت گلشن است
گر بود علم فتوت بر سرت           هر زمان بخشد صفاي ديگرت

Hdidevar2

وقتي كه به دوستي مي رسيم چه مي كنيم؟ اكثراً مي گويند با او دست مي دهيم او را در آغوش مي گيريم، روي  او را مي بوسيم با او كلي سلام و احوال پرسي ميكنيم و به زبان عاميان او را كلي تحويل مي گيريم. سوالي كه ازشما مي پرسم اين است وقتي كه به پدر و مادرمان مي رسيم چه مي كنيم؟ آيا با آنها از يك دوست بهتر رفتار ميكنيم آيا دست آنها را مي بوسيم آيا آنها را مورد تكريم و احترام قرار ميدهيم ؟ اينجاست كه خيلي ها شرمنده مي شوند و مي گويند خير. پدر و مادري كه رضايت و خوشنودي آنهارضاي الله است و بيشتر از هر انسان ديگري به گردن ما حق دارند بايستي خيلي بيشتر از آنها مورد مهرو محبت قرار گيرند. در تمامي فتوت نامه ها درمورد احترام به پدر و مادر سخن هاي بسياري به ميان آمده است اگر پدر و مادر شما درقيد حيات هستند آنها را مورد عنايت خود قرار دهيد و در نمازهايتان برا ي سلامتي و عاقبت بخيري و طول عمر آنها دعا كنيد و اگر آنها را از دست داده ايد به زيارت مزار آنها برويد و با آنها خلوت كنيد، اشك بريزيد و صحبت كنيد چرا كه آنها كه رفته اند دانا تر، بيناتر و شنوا تر هستند دعاي بسيار زيبا و اثر گذاري براي پدر و مادر در صحيفه سجاديه آمده است كه خواندن اين دعا را به دوستان پيشنهاد مي نمايم . شما هيچ پهلواني پيدا نمي كنيد كه پدر و مادر از دست آنها ناراضي باشد بلكه همه شان مورد دعاي والدين بوده اند. 

Hdidevar4

درفتوت نامه سلطاني مي خوانيم بهشت زير پاي مادران است و بدون رضاي ايشان به بهشت نتوان رسيد.
 جنت كه رضاي مادران است                    در زير قدوم مادران است
خواهي كه رضاي حق بيابي                     آن كن كه رضاي مادران است

Hdidevar5


و اما بحث ديگر از آداب فتوت رامطرح مي كنيم :
اگر پرسند درفتوت چند چيز را بايد بست و چند چيز را بايد  گشود . بگو 12 چيز بستني است و 14 چيز گشادني :
12 مورد بستن به اين قرار است:
اول : بستن چشم از نظر حرام و نا ديدني ها.
دوم : بستن گوش از ناشنيدني ها.
سوم : بستن زبان از نا گفتني ها.
چهارم : بستن فكر از غير حق.
پنجم : بستن سينه از حسد و كينه.
ششم : بستن دل از شك و شرك.
هفتم : بستن دست از آزار خلق و از نا گرفتني ها.
هشتم : بستن حلق از لقمه حرام و نا خوردني ها.
نهم : بستن بند فتوت از زنا و نا كردني ها .
دهم :بستن پاي از مواضع تهمت و نارفتني ها .
يازدهم : بستن خاطر از فكر هاي بيهوده.
دوازدهم : بستن راه بخل و طمع.
و 14 مورد گشودني به اين قرار است :
اول : گشادن در به روي مهمان.
دوم : گشادن بند سفره براي گرسنگان
سوم : گشادن پيشاني براي رضايت مردم
چهارم : گشادن چشم به ديدار پيران و مريدان
پنجم : گشادن گوش به سخن استادان و عارفان
ششم : گشادن زبان به ذكر حضرت سبحان
هفتم : گشادن دست به شفقت و احسان
هشتم : گشادن سينه به محبت مردمان
نهم : گشادن دل به عشق الهي
دهم : گشادن فكر به حقايق اشياء
يازدهم :  گشادن قدم به كارهاي خير و صواب
دوازدهم : گشادن خاطر به نكته هاي اولوالباب
سيزدهم : گشادن در اخلاق به نيكويي
چهاردهم : گشادن راه سخاوت و دل جويي
كسي كو را فتوت پاسبان است            به هر كاري كه باشد كامران است
كسي كو را فتوت هم قران است          زهر آفت كه داني در امان است
فتوت شيوه هر بي ادب نيست             فتوت پيشه پيغمبران است
فتوت چيست ؟ ترك جهل كردن          كه جاهل در فتوت بد گمان است

ادامه دارد...

ورود کاربران