جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

پهلوان نيست آنكه در كشتي پهلوان ديگر بيندازد

پهلوان آن بود كه وقت غضب نفس اماره را زبون سازد 

Zoorkhaaneh 5

 

پس از مقدمه اي كه  در مورد كشتي پهلواني ارائه نمودم ،شايسته است مقدمه اي نيز بر آيين فتوت و پهلواني بگويم  ،ابتدا قصد داشتم در مورد اينكه عياران ،شاطران‌ و فتيان كه بوده اند و چه تفاوتهاي آئيني با هم داشته اند شروع كنم ولي اين طور مي نمايد كه ارائه مطلبي كاربردي بهتر است از تحليل تاريخي يك مسلك، علي ايحال درمجال ديگر اين موضوع را به بحث و بررسي مي نشينيم. كتب و منابع مختلفي درموردآئين فتوت و جوانمردي وجود دارد كه اين منابع درمورد خود سازي پهلوانان مي باشد، البته درطول تاريخ برون سازي و درون سازي همواره مورد بحث تمام آئين هاي جوانمردي بوده است كه درون سازي يا همان خودسازي را ازمنابع تاريخي واساتيدي که عالم به اين علوم بوده اند آموزش مي دادند و برون سازي که همان پرورش اندام و علم مبازره باحريف بر اساس فنون كشتي مي باشد نيز از اساتيد اين فن ،قابل تعليم بوده است.امروز درجهت تعليم فنون كشتي پهلواني خوشبختانه مربيان و اساتيد عالي رتبه درسطح كشور وجود دارند و همچنين زورخانه هاي اکثر شهرها هنوز با همت کهنه سواران و پهلوانان پا بر جا مي باشد ولي آموزش آئين پهلواني و مرام و مسلك جوانمردي بسيار كمرنگ و درمناطقي بطور كلي از بين رفته است. بنده قصد دارم آنچه از اساتيد بزرگوارم نزد من به يادگار مانده است را در مورد اين آئين بزرگ مطرح كنم و سعي خواهد شد اين مطالب بصورت كاربردي عنوان گردد.

و اما بدان و بكاربند :
در طفلي پستي ،جواني مستي، وقت پير سستي ،پس خداي راكي پرستي ؟  بدان اي عزيز رنج مردم در سه چيز است : ازوقت پيش مي خواهند و از قسمت پيش مي خواهند و مال ديگران را از خويش مي خواهند اگرپرسند چند قسم است ؟ 
بگو سه قسم : قسمي با خلق ،قسمي با خود،قسمي با حق و قسم خلق را سه نشان است 1 آنچه از ايشان نداني گمان بد نبري 2 آنچه از ايشان بداني بپوشاني 3 خدا پرستان را شفيع و دلسوز باشي. تمامي جوانمردي چهار چيز است:

  1. با خلق نيكويي كني و سپاس نخواهي
  2. بار ايشان كشي و گله نكني
  3. هر که با تو بدي کند از وي بد نگويي 
  4. به جفا از دوستان نبري. 

اگر پرسند (مروت )چيست ؟بگو مروت گم بودن است و در خود زيستن. اگر پرسند چند قسم است، بگو سه قسم است: 1 زندگي كردن با خود به عقل 2 زندگي كردن با مردم به صبر 3 زندگي كردن با حق به نياز 

ادامه دارد...

 

ورود کاربران