چهارشنبه 30 مرداد 1398 Wednesday 21 August 2019

1938706 با تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی، علی رضا رضایی بعنوان سرپرست فدراسیون مذکور انتخاب شد.

ادامه مطلب...

هر روز در کوچه پس کوچه هاي خاکي  خاني آباد با همسالانش دست و پنجه نرم مي کند و فکر ميکند(خدايا يعني مي شه منم يه روز کنار تختي بياستم ،يا مثل او پهلوون بشم) هرگز ياد و خاطره آقا تختي از ذهن بچه هاي اين محله پاک نمي شود و هر روز و هر روز بزرگي ها و بزرگواريهاي او را درذهن مرور مي کنند و خود را درجايگاه او مي بينند.
M%20momeni5

ادامه مطلب...

جوانمرد باشي دو گيتي توراست                  دو گيتي بود بر جوانمرد است
جوانمرد اگر راست خواهي ولي است          كرم پيشه شاه مردان علي است 

Hdidevar2

ادامه مطلب...

شنيدم كه يك روز زال كهن      به رستم بگفتا ايا پيلتن 

Hdidevar2

ادامه مطلب...

هر كه از علم فتوت بهره يافت     روسوي دين كرد و از دنيا بتافت
ديده دل از فتوت روشن است     روضه جان از فتوت گلشن است
گر بود علم فتوت بر سرت           هر زمان بخشد صفاي ديگرت

Hdidevar2

ادامه مطلب...

«در دفع خدنگ ستم سركش ايام      بهتر زعنايات الهي سپري نيست »

Hdidevar2

ادامه مطلب...

پهلوان نيست آنكه در كشتي پهلوان ديگر بيندازد

پهلوان آن بود كه وقت غضب نفس اماره را زبون سازد 

Zoorkhaaneh 5

ادامه مطلب...

فرزند هنر باش نه فرزند پدر **** فرزند هنر زنده كند نام پدر 

Hdidevar2

ادامه مطلب...

«آقاي عبدالحسين ديده ور » درسال 1320 درمحله ي «آبشار » تهران به دنيا آمدند.

Hdidevar2

ادامه مطلب...

ورود کاربران