چهارشنبه 29 خرداد 1398 Wednesday 19 June 2019

کمیته آموزش هیات کشتی تهران به سرپرستی دوست و همکار عزیزمان جناب آقای عزیز اطاعتی اقدام به تدوین و جمع آوری فنون اصلی کشتی به همراه ترجمه انگیسی نموده است. شایسته دیدیم این مجموعه را جهت مشاهده علاقه مندان عزیز ارائه دهیم. Koshti1

زیر یک‌خم میانکوب در گارد موافق (Rear take down with single leg tackle)
زیر یک‌خم میانکوب در گارد مخالف (سر داخل) (Rear takedown with outside single leg ...
زير دو خم گردون، نشسته، در گارد موافق، ميانکوب از بيرون (Double leg and outside turnover)
زير دو خم انفجارى (استارتي) در گارد موافق در حالت خورجين تکان (رُفت) (Raer take down with double leg tackle)
زير دو خم، درخت‌کَن، ميانکوب در حالت دو پا روکار، در گارد موافق (Double leg pickup and front take down)
زير دو خم، درخت‌کَن، ميانکوب در حالت يک پا روکار، در گارد موافق (Double leg pickup and inside turnover)
دست تو (Arm drag and go behind)
سر زير بغل (Duck under arm sneak and go behind)
سر زیر بغل در گارد موافق، سر رو (ایستاده) (Head Lift and crutch hold)
سر زیر بغل در گارد موافق، نشسته (زانو زده) (Duck under and go behinnd)
سر زیر بغل در گارد موافق، نشسته روی نشیمنگاه (Duck under)
سر زير بغل در گارد مخالف، نشسته روى نشيمنگاه و اجراء فن براد (کلندون) (Duck under arm)
یک دست و يک پا (Fireman's Carry)
يک دست و يک پاى موافق در گارد موافق از داخل (Fireman's carry from inside)
يک دست و يک پاى موافق در گارد مخالف از داخل (يک دست و يک پاى چرخشى)
(Fireman's carry from in side)
فن کمر (Flying mare)
فن کول‌انداز (Buttocks)
پيچ‌ پيچک (Standing Spin under)
لنگ (Kick)
لنگ مغربی (پا پشت پا)، اجراء از پائین (Outside kick and arm control)
لنگ سرکش (در حالت یک‌دست گردن)، اجراء از پائین (Outside kick and head control) ...
لنگ کردی (لنگ سر زیر بغل)، اجراء از پائین (Outside kick and frond headloek)
لنگ مغربى (پا پشت پا)، اجراء از پائين (Outside kick and arm control)
لنگ سرکش (در حالت يک‌دست گردن)، اجراء از پائين (Outside kick and head control)
(Outside kick and frond headlock)
لنگ کردى (لنگ سر زير بغل)، اجراء از پائين (Outside kick and frond headloek)
تُندَر (Over - under)


بارانداز(Rear throw)
کندهٔ فتیله‌پیچ (Ankle Lock)
کندهٔ یک‌چاک (در حالت ایستاده) (Olympic Lift)
کندهٔ یک‌چاک به روش یزدی‌بند (در حالت نشسته) (Olympic Lift)
کندهٔ رو (Inside Sarma) (Turk ride)
کندهٔ فرنگی (Crotch Lift)
کندهٔ حصیرمال (Olympic Lift and Cross Face)
کندهٔ یک پا رو کار (Near leg Pick-Up and turnover)
کندهٔ عوج‌بند (Nelson)
کليدکشى (Outside hook) (chicken wing)
کليد عقربک (Body Scissors)
کليدکشى از مچ (Outside hook)(Chicken wing)
کليد سالتو (Outside)(Chicken wing)
دست‌درشکن (Reverse chicken wing)
دست ‌در شکن کلید (Reverse chicken wing)
دست ‌در شکن - قیچی و تاباندن حریف از پشت (Reverse chicken wing)
دست ‌در شکن قیچی (Reverse chicken wing)
دست‌درشکن بارانداز (Reverse chicken wing)
عوج‌بند (نلسون - Nelson)
عوج‌بند قیچی از سمت موافق در حالت نشسته در خاک (Half nelson)
عوج‌بند از سمت مخالف (Half nelson)
عوج‌بند (دوبل نلسون - Double nelson)
کليد عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک
(Chicken hook or chicken wing and nelson)
چنگک (Quarter nelson)
چنگک در حالت نشسته در خاک (Quarter nelson)
چنگک سالتو از پشت در حالت نشسته در خاک (Over - arm hook to quarter nelson)
سروته ‌يکى (Craddle)(wrapping)
سروته‌یکی موافق (Craddle)(wrapping)
سروته‌یکی مخالف (Craddle)(wrapping)
سروته‌يکى مخالف (Craddle)(wrapping)
سگک (Leg scissors)(guillotine)
سگک از تو (از داخل) در حالت سربند (سگک سربند از تو) (Guillotine)(simple leg ride)
سگک عوج‌بند از سمت موافق (Half nelson and leg scissors)
سگک عوج‌بند از سمت مخالف (Half nelson and leg scissors)
سگک قفل قیصر (Leg ride and reverse chicken wing)
سگک از رو در حالت سربند (Scissors)
کلاته (Double leg scissors)
سگک بازو (Leg hook on near arm and cross over)
سگک وارو با کمک دست و کشیدن کندهٔ فتیله‌پیچ (Leg ride and cross face olympic lift)
سگک وارو با کمک پا و کلیدکشی (Leg ride and far leg hook)  
    

ورود کاربران