يكشنبه 1 مهر 1397 Sunday 23 September 2018

سرداران بی مدال

زمانيكه جواني 19 ساله در يك روز 2 بار فردين معصومي را شكست داد و چند ماه بعد درجام تختي آن كشتي جانانه را درمقابل اسطوره اي با تجربه چون عباس جديدي برگزار كرد همگان از كوچك و بزرگ سند شايستگي وي را امضاء كردند.

Ynoorzaee1

ادامه مطلب...

بدون شك يكي ازشايسته ترين سرداران بي مدال مصطفي تاجيك است كه درعين شايستگي و برتري هيچگاه به سكوهاي جهاني والمپيك راه نيافت ،ناخود آگاه با آوردن نام وي به ياد جهان پهلوان تختي مي افتيم چراكه اين دو از نزديكترين ياران هم بودند . به نزد آقا مصطفي رفتيم

MTajik1

ادامه مطلب...

ARoodbari3مصاحبه اختصاصي با احمد رودباري از ديگر سرداران بي مدال

ادامه مطلب...

شايد آنانيكه در ورزش كهن دستي به آتش دارند ابولفضل حسين پور را به خوبي بشناسنHoseinpour1د.

ادامه مطلب...

ورود کاربران