جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

اسامي داوران و ناظران ديدارهاي مرحله نيمه‌نهايي و نهايي ليگ برتر كشتي آزاد جام خليج فارس كه روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه برگزار مي‌شود، مشخص شد.


برنامه اين رقابت‌ها به شرح زير است:

 

ديدار تيم‌هاي نفت تهران- گاز مازندران (ساعت برگزاري 9:30)
ناظر فدراسيون و سرپرست مسابقات: سيد جواد رفوگر
نماينده فدراسيون و هيأت كشتي استان تهران: حبيب استحمامي
هيأت ژوري و ارزشياب داوري: علي‌اكبر طهماسبي (تهران) محمد ربيع‌پور – رمضانعلي رمضان‌نژاد (مازندران)
داوران: بهمن طالبي – محمد ابراهيم امامي- طاهر زنگنه- احمد حاج‌آقاپور (تهران) محمدحسين تام (خراسان رضوي) سيد محمد افتخاريان (البرز) محمد عادل‌پور (زنجان) منصور كياني (كرمانشاه)


ديدار تيم‌هاي شهداي جويبار- تعاوني اعتباري اميد مشهد (ساعت برگزاري 10:30)
ناظر فدراسيون و سرپرست مسابقات: رضا غلامي
نماينده فدراسيون و هيأت كشتي استان تهران: حبيب استحمامي
هيأت ژوري و ارزشياب داوري: علي‌اكبر طهماسبي (تهران) محمد ربيع‌پور – رمضانعلي رمضان‌نژاد (مازندران)
داوران: بهمن طالبي – محمد ابراهيم امامي- طاهر زنگنه- احمد حاج‌آقاپور (تهران) محمدحسين تام (خراسان رضوي) سيد محمد افتخاريان (البرز) محمد عادل‌پور (زنجان) منصور كياني (كرمانشاه)


ديدار رده بندی (ساعت 15:30)
ناظر فدراسيون و سرپرست مسابقات: رحيم جدي (تهران)
نماينده فدراسيون و هيأت كشتي استان تهران: ابوالفضل ميرجعفري
هيأت ژوري و ارزشياب داوري: علي‌اكبر طهماسبي (تهران) محمد ربيع‌پور – رمضانعلي رمضان‌نژاد (مازندران)
داوران: بهمن طالبي – محمد ابراهيم امامي- طاهر زنگنه- احمد حاج‌آقاپور (تهران) محمدحسين تام (خراسان رضوي) سيد محمد افتخاريان (البرز) محمد عادل‌پور (زنجان) منصور كياني (كرمانشاه)


ديدار فینال (ساعت 16:30)
ناظر فدراسيون و سرپرست مسابقات: عباس نمازيان(تهران)
نماينده فدراسيون و هيأت كشتي استان تهران: ابوالفضل ميرجعفري
هيأت ژوري و ارزشياب داوري: علي‌اكبر طهماسبي (تهران) محمد ربيع‌پور – رمضانعلي رمضان‌نژاد (مازندران)
داوران: بهمن طالبي – محمد ابراهيم امامي- طاهر زنگنه- احمد حاج‌آقاپور (تهران) محمدحسين تام (خراسان رضوي) سيد محمد افتخاريان (البرز) محمد عادل‌پور (زنجان) منصور كياني (كرمانشاه)

ورود کاربران