جمعه 30 فروردين 1398 Friday 19 April 2019

Takhti2015 Logo نفرات راه یافته به مرحله 1/4 کشتی آزاد در وزن 74 کیلوگرم

ادامه مطلب...

Takhti2015 Logo نتایج نهایی کشتی آزاد و فرنگی  روز اول مسابقات جام جهان پهلوان تختی

ادامه مطلب...

Takhti2015 Logo نتیجه فینال و رده بندی وزن 57 کیلوگرم کشتی آزاد

ادامه مطلب...

Takhti2015 Logoنتیجه فینال و رده بندی وزن 130 کیلوگرم فرنگی

ادامه مطلب...

Takhti2015 Logo نتیجه فینال و رده بندی 98 کیلوگرم کشتی فرنگی

ادامه مطلب...

Takhti2015 Logo نتیحه رده بندی و فینال وزن 66 کیلوگرم فرنگی

ادامه مطلب...

Takhti2015 Logoنتیجه فینال و رده بندی وزن 59 فرنگی

ادامه مطلب...

Takhti2015 Logo نفرات راه یافته به دیدار پایانی 4 وزن اول کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی

ادامه مطلب...

Takhti2015 Logo فینالیستهای 4 وزن اول کشتی آزاد 

ادامه مطلب...

Takhti2015 Logo فینالیستهای وزن 59 فرنگی- بدون حضور نمایندگان ایران

ادامه مطلب...

ورود کاربران