چهارشنبه 30 مرداد 1398 Wednesday 21 August 2019

KohanboomLogoاسامي مربياني كانديدا در انتخابات اعضاي كميته مربيان كشتي كشور.

به گزارش سایت کهن بوم، با هدف تحقق مفاد بند های دوم، پنجم و نهم از ماده دوم و نیز بندهای نهم، دهم، دوازدهم، پانزدهم، بیستم و بیست و دوم از مفاد ماده سوم اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مصوب هیأت وزیران مورخ 1381/2/11 و نظر به ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت های حوزه ی مربیگری کشتی کشور و نیز حفظ و ارتقاء جایگاه و توسعه کمی و کیفی عملکرد مربیان در فضای مدیریتی کشتی در سطوح ملی و بین المللی، بر اساس شیوه نامه انتخاب شرح وظایف کمیته مربیان کشتی کشور، دومین دوره انتخاب اعضا اصلی و علی البدل کمیته مربیان روز شنبه 22 اسفندماه برگزار خواهد شد.

بر اين اساس اسامي مربيان واجد شرايط و كانديد حضور در اين انتخابات به ترتیب حروف الفبا به شرح زير اعلام مي گردد:

ردیفنامنام خانوادگیاستان
1مهرزاداسفندیاری فرخوزستان
2علیاشکانیاردبیل
3علیبابایی جعفریالبرز
4علیبازیارتهران
5مهدیبرائتیتهران
6اسماعیلپلوییتهران
7امیرتوکلیانخراسان رضوی
8بهروزحضرتی پورتهران
9علیرضارضایی منشهمدان
10مهدیسلاح ورزیایلام
11علیسوریتهران
12علیشکری پورمازندران
13مرتضیعسگرزادهتهران
14محمدعلیکمالی روستاالبرز
15مصطفیمیرزاییاصفهان
16ناصرنوربخشتهران
17مهدینیک منش

مازندران

* انتخابات کمیته مربیان در روز شنبه 22 اسفندماه 94 از ساعت 10 الی 11:30 برگزار می گردد، بدیهی است ارسال پیامک انتخاب نامزدهای ذیربط قبل یا پس از ساعت اعلام شده، مورد پذیرش نخواهد بود.

* هر رأی دهنده صرفا باید در روز مقرر و در ساعت تعیین شده، اسامی نامزدهای عضویت در کمیته مربیان مدنظر خود را به شماره 3000650600 پیامک نماید..

* هر رأی دهنده واجد شرایط می تواند از شماره تلفن همراه اعلام شده از سوی هیأت کشتی استان خود، صرفا یک بار حداکثر اسامی هفت نامزد اصلی و علی البدل مورد نظر خود را پيامك نماید.

شيوه نامه و شرايط انتخاب مربيان كشور در لينك قابل  است.

 

ورود کاربران