چهارشنبه 30 مرداد 1398 Wednesday 21 August 2019

Unitedworldwrestlinglogoرده بندی سنی و اوزان کشتی آزاد و فرنگی بر پایه اتحادیه جهانی کشتی

به گزارش سایت کهن بوم، رده های سنی و وزنی  (خردسالان نوجوانان ، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان) در سال فنی 1394، جهت شرکت در مسابقات انتخابی داخلی و مسابقات برون مرزی مورد تأیید اتحادیه جهانی کشتی به شرح ذیل می باشد.

رده سنی

بازه سنی

اوزانکشتی آزاد(کیلوگرم)

اوزانکشتیفرنگی(کیلوگرم)

خردسالان
(پهلوانک ها)

۱۱ تا ۱۳ سال

۱۱/۱۰/۱۳۸۱ لغایت ۱۱/۱۰/۱۳۸۳

۲۸-۳۰

۳۲

۳۵

۳۸

۴۲

۴۷

۵۳

۵۹

۶۶

۷۳

۸۵

۲۸-۳۰

۳۲

۳۵

۳۸

۴۲

۴۷

۵۳

۵۹

۶۶

۷۳

۸۵

نونهالان

۱۴ و ۱۵ سال
(از ۱۳ سال با گواهی پزشک و رضایت والدین)

۱۲/۱۰/۷۹ لغایت ۱۰/۱۰/۸۱

۲۹-۳۲

۳۵

۳۸

۴۲

۴۷

۵۳

۵۹

۶۶

۷۳

۷۳-۸۵

۲۹-۳۲

۳۵

۳۸

۴۲

۴۷

۵۳

۵۹

۶۶

۷۳

۷۳-۸۵

نوجوانان

۱۶ و ۱۷ سال
(از ۱۵ سال با گواهی پزشک و رضایت والدین)

۱۱/۱۰/۷۷ لغایت ۱۱/۱۰/۷۹

۳۹-۴۲

۴۶

۵۰

۵۴

۵۸

۶۳

۶۹

۷۶

۸۵

۸۵-۱۰۰

۳۹-۴۲

۴۶

۵۰

۵۴

۵۸

۶۳

۶۹

۷۶

۸۵

۸۵-۱۰۰

جوانان

۱۸ تا ۲۰ سال
(از ۱۷ سال با گواهی پزشک و رضایت والدین)

۱۱/۱۰/۷۴ لغایت ۱۰/۱۰/۷۷

۴۶-۵۰

۵۵

۶۰

۶۶

۷۴

۸۴

۹۶

۹۶-۱۲۰

۴۶-۵۰

۵۵

۶۰

۶۶

۷۴

۸۴

۹۶

۹۶-۱۲۰

بزرگسالان

۲۰ سال و بالاتر

ولی کشتی گیران بالاتر از 18 سال می توانند در این

رده سنی شرکت کنند

۱۰/۱۰/۷۷ لغایت .....

۵۷

۶۱

۶۵

۷۰

۷۴

۸۶

۹۷

۱۲۵

54-59

66

71

75

80

85

98

130

پیشکسوتان

۷ گروه سنی

۳۵ تا۴۰ سال

۴۱ تا ۴۵ سال

۴۶ تا ۵۰ سال

۵۱ تا ۵۵ سال

۵۶ تا ۶۰ سال

۶۱ تا۶۵ سال

۶۶ تا۷۰ سال

۵۸

۶۳

۶۹

۷۶

۸۵

۹۷

۱۳۰

۵۸

۶۳

۶۹

۷۶

۸۵

۹۷

۱۳۰

 ورود کاربران