جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

خاك مقدس ايران زمين از زمانهاي دور مهد پرورش بهترينها بوده است. مادر روزگار در اين خاك پهلوان خيز پر افتخار همواره بذر قهرماني مي پاشد.

Koshti2

چه نهال ها كه از اين خاك سربرآورده و درخت تنومندي شده، كه تختي، زندي، حبيبي، موحد و... ميوة شيرين آن است و مدالهاي زرد رنگشان پس از غبار ساليان همچنان بهاري و شاداب است.
ايران زمين همچنان نهال هاي منحصر بفردي در خاك خود رويانده كه شاخهاي خود را به اين سو وآن سو مي كشانند و شكوفه مي كنند و باغبان نهالها را در آغوش كشيده و تيمار مي كند تا روزي درختاني تنومند شوند.
يكي از اهداف اصلي كهن بوم سرافرازي كشتي مي باشد و با ايجاد بخشي به نام آينده سازان بر اين باوريم با معرفي پديده ها و استعدادهاي منحصربفرد، به جامعه بزرگ كشتي شاهد پيشرفت و ترقي اين جوانان آينده ساز باشيم، تا به سهم خود با حمايت و ايجاد انگيزه بتوانيم قدمي هرچند كوچك در قهرماني و افتخار آفريني اين عزيزان برداريم.

ورود کاربران